Darmowa dostawa od 1 500,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin

Regulamin B2Bike

Właścicielem sklepu internetowego www.b2bike.pl jest Marcin Dworczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą B2Bike Marcin Dworczyński wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Reymonta 19, 05-420 Józefów, NIP 522-257-27-16 i REGON 141051086, adres poczty elektronicznej: info@b2bike.pl, numer telefonu: 696-012-980.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:
• Zamówienia należy składać wyłącznie przez panel b2bike.pl (wyjątkowo, w ustalonych sytuacjach zamówienia mogą być składane mailowo/telefonicznie).
• W przypadku gdy zamówionego towaru nie ma na magazynie, zamówienie otrzymuje status „w oczekiwaniu na dostawę”. Takie zamówienie jest widoczne w panelu jako backorder. Zamówienia backorder są realizowane niezwłocznie w momencie pojawienia się towaru w magazynie, bez kosztów wysyłki.
• Zamówienia wysyłane są pod adres zarejestrowany w panelu b2bike.pl jako adres dostawy. Jeśli zamówienia mają być wysłane pod inny adres, należy wpisać taką informację w notatce do zamówienia, lub poinformować telefonicznie.
• Zamówienia realizowane są zawsze niezwłocznie po ich otrzymaniu, w zależności od możliwości ich odbioru przez kuriera (DPD), tego samego lub następnego dnia, chyba, że komentarz do zamówienia sugeruje inaczej.
• Każde zamówienie z jednego dnia jest traktowane jako oddzielne zamówienie.
• Zwroty nie są przyjmowane. Ewentualna wymiana towaru następuje po wcześniejszym ustaleniu, wyłącznie przed upływem terminu płatności faktury.


TRANSPORT:

• Dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terenie całego kraju oraz Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz DPD.

• Standardowo do zamówień poniżej 1500 zł brutto doliczany jest koszt przesyłki w wysokości 25zł. Zamówienia powyżej 1500 zł realizowane są bez kosztów transportu.
• Wszelkie reklamacje dotyczące przesyłek, niezgodności czy uszkodzeń, należy zgłaszać najpóźniej do 2 dni roboczych po odebraniu przesyłki. W przypadku gdy paczka została uszkodzona w transporcie reklamacje przyjmowane są tylko i wyłącznie ze spisanym protokołem od kuriera DPD.


PŁATNOŚCI:
• Zafakturowany towar pozostaje własnością B2Bike do momentu pełnej zapłaty.
• W przypadku gdy faktura nie zostanie opłacona w terminie:
- po 7 dniach, zamówienia wysyłane są za pobraniem,
- po 14 dniach, wysyłki zamówień są wstrzymane do momentu spłaty zaległości,
- po 30 dniach należna kwota (oraz ewentualne koszty postępowania windykacyjnego czy sądowego), będzie odzyskiwana przez firmę windykacyjną Kaczmarski Inkasso.
• Od 01 marca 2023 roku będą naliczane ustawowe odsetki od wszystkich faktur niezapłaconych w terminie.

Metody płatności:

  • kredyt kupiecki,
  • pobranie.


REKLAMACJE:
• Należy zawsze wypełnić formularz ze strony b2bike.pl – Chcę zareklamować produkt. W odpowiedzi na formularz przesyłamy instrukcję zgłaszania danej reklamacji.

OCHRONA DANYCH

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Marcin Dworczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą B2Bike Marcin Dworczyński wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Reymonta 19, 05-420 Józefów, NIP 522-257-27-16, adres poczty elektronicznej: info@b2bike.pl, numer telefonu: 696-012-980- zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą
  2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
  4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

  1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 

pixelpixel